ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εξετάζεται η σκοπιμότητα της επένδυσης, τόσο από εμπορικής πλευράς, διερευνώντας δηλαδή την εμπορική προοπτική των προϊόντων της επένδυσης, όσο και οικονομικής, εκτιμώντας τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Χαρακτηριστικά και μέγεθος αγοράς - Ανταγωνισμός - Τάσεις
  • Ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου - Κόστος επένδυσης και χρηματοδοτικό σχήμα
  • Προβλεπόμενα Έσοδα - Έξοδα
  • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων, ισολογισμοί και αναμενόμενες ταμειακές ροές
  • Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων (sensitivityanalysis) - Νεκρό σημείο λειτουργίας (break-evenpoint)
  • Αξιολόγηση της επένδυσης - Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) - Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR)

Σκοπός μιας τέτοιας μελέτης είναι η υποβοήθηση των φορέων της επιχείρησης στη λήψη της τελικής απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης. Επίσης, η μελέτη θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επαφές με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.